// Algemene voorwaarden Clean Earth Adventure

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle CleanEarthAdventure-aanbiedingen door CleanTechPunt aan haar klant (hierna de “Klant”). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan mogelijk indien CleanTechPunt deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.

Door het plaatsen van een bestelling door de Klant of door het akkoord gaan van de Klant met een offerte, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.

Artikel 1 – Beheer van het uitleenmateriaal

CleanTechPunt is de beheerder van het uitleenmateriaal.
CleanTechPunt staat zelf in voor het brengen, plaatsen en begeleiden en terugname van uitleenmaterialen.

Artikel 2 – Doel

Het uitleenmateriaal wordt uitsluitend gebruikt om de ervaring ‘CleanEarthAdventure’ aan te bieden. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik of andere doeleinden. Evenmin mag het uitgeleend worden aan derden.

Artikel 3 – Doelpubliek

Als doelpubliek wordt beschouwd: iedereen die een aanvraag tot het gebruik van CleanEarthAdventure kan indienen. Gezien de inhoud van het pakket is dit mogelijk voor jongeren en volwassenen vanaf het secundair onderwijs.

Artikel 4 – Looptijd/uitleentermijn

CEA wordt voor een bepaalde periode afgesproken overeenkomstig het volledig ingevulde inschrijvingsformulier ‘CleanEarthAdventure’ a virtual reality experience.

Artikel 5 – Kosten

De prijs is vastgelegd in het inschrijvingsformulier. Er wordt geen waarborg of extra verzekering vereist maar bij opzettelijke beschadiging van één of meerdere toestellen zal een herstelvergoeding geëist worden.

Artikel 6 – Gebruik

Het gebruik van het uitleenmateriaal gebeurt steeds onder begeleiding van 2 CleanTechAmbassadeurs die presentatie zullen begeleiden. Gedurende deze CEA sessie zal minstens één leerkracht permanent aanwezig zijn.

De gebruiker draagt als een goede huisvader zorg voor het in bruikleen gegeven materiaal en volgt de instructies van CleanTechAmbassadeur zorgvuldig op. Voor de ervaring wordt een lokaal voorzien met minimum 2 m2 vrije ruimte per deelnemer (max. 25 deelnemers). Aan CleanTechPunt wordt de mogelijkheid geboden om dit lokaal 30 minuten vooraf te betreden ter voorbereiding van de sessie. Indien nodig bij meerdere sessies, voorziet de Klant in een afgesloten ruimte met stopcontacten of waar Oculus toestellen onder toezicht terug opgeladen kunnen worden.

Artikel 7 – Beschadiging, verlies of diefstal

De kosten ten gevolge van normale en onopzettelijke beschadiging door gebruik of ten gevolge van diefstal met braak of geweld, zullen door de CleanTechPunt gedekt worden. Onder “beschadiging” wordt verstaan: het forceren, beschadigen of vernielen van alle materialen die door CleanTechPunt geleverd werden om afgesproken gebruikt te realiseren. In alle andere gevallen zal CleanTechPunt de kosten voor herstel of vervanging van het materiaal verhalen op de Klant, volgens de marktprijs op dat ogenblik. In geen geval mag de Klant zelf overgaan tot herstellingen.

Wanneer de Klant geen gevolg geeft aan de vraag tot betaling, zal hij tijdelijk of permanent worden uitgesloten van deze dienstverlening. De Klant verbindt zich ertoe om bij schade, verlies of diefstal CleanTechPunt onmiddellijk op de hoogte te brengen. Bij diefstal zal de Klant onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Hij bezorgt CleanTechPunt een kopie van het proces-verbaal van de politie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

CleanTechPunt is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade die voorkomt door het niet opvolgen van de instructies, gegeven door de begeleidende CleanTechAmbassadeur(s). De klant draagt de verantwoordelijkheid hiervoor.

CleanTechPunt is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade of ongevallen ten gevolge van het gebruik van het uitleenmateriaal.

De Klant weet dat een VR-ervaring enkel mag gebruikt worden bij volledige gezondheid met normaal evenwicht en reactievermogen. VR mag niet gebruikt worden bij mensen onder invloed van drugs, alcohol of met medische problemen zoals evenwichtsstoornissen, epilepsieaanvallen, hartproblemen of psychiatrische aandoeningen. Voorzichtigheid is eveneens geboden bij mensen met implantaten van medische apparaten die gestoord kunnen worden door radiogolven. Deze patiënten dienen eerst hun arts te raadplegen.

Artikel 9 – Terugvordering

Het in bruikleen gegeven materiaal kan tijdens de sessie op elk moment en zonder opgave van reden door de CleanTechAmbassadeur teruggevorderd worden.

Artikel 10 – Aanvaarding algemene voorwaarden

Bij het indienen van een aanvraag verklaart de Klant zich akkoord met voornoemde bepalingen. Gedurende de volledige bruikleenperiode waarborgt hij de stipte naleving ervan.